Jak ustalić czyje prawo znajduje zastosowanie w sporze z podmiotem z innego kraju?

Jak wspominałem w jednym z poprzednich wpisów, ustalenie właściwości sądu w sporze z obcokrajowcem to dopiero pierwszy etap. Kolejnym etapem jest ustalenie jakie prawo znajduje w tym sporze zastosowanie. Może się bowiem zdarzyć, że polski sąd będzie orzekał na podstawie prawa innego kraju. Wynika to z faktu, że w ramach Unii Europejskiej inny akt prawny reguluje właściwość sądu, a inny akt prawny właściwość prawa w tego wypadku sporach. O właściwości sądu już pisałem, a więc pozostaje kwestia właściwości prawa.
Kwestię ustalenia prawa właściwego w zakresie zobowiązań umownych rozstrzyga rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Jak wskazano w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, stosuje się je do zobowiązań umownych w sprawach cywilnych i handlowych powiązanych z prawem różnych państw. W tym samym przepisie wskazano, w zakresie jakich spraw rozporządzenia nie stosuje się (przykładowo w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych, spraw związanych ze stanem cywilnym, zapisów na sąd polubowny, tworzenia trustów, etc.). Co istotne rozporządzenia nie stosuje się również do dowodów oraz postępowania, z zastrzeżeniem zapisów artykułu 18, zgodnie z którym prawo właściwe dla zobowiązania umownego ustalone zgodnie z zapisami rozporządzenia stosuje się w zakresie, w jakim zawiera ono odnoszące się do zobowiązań umownych domniemania prawne lub określa ciężar dowodu. Samo rozporządzenie w głównej mierze ma na celu jednak ustalenie, jakie prawo będzie właściwe dla danego stosunku prawnego – umowy. I tak przykładowo w przypadku umowy sprzedaży prawem właściwym jest to właściwe wedle miejsca zamieszkania sprzedawcy, przy świadczeniu usług prawo właściwe wedle miejsca zwykłego pobytu usługodawcy, dla umów dotyczących praw rzeczowych do nieruchomości, prawo właściwe wedle miejsca położenia nieruchomości itp. Należy również zauważyć, że jeżeli nie można ustalić prawa właściwego zgodnie z rozporządzeniem, umowa podlega prawu państwa, z którym wykazuje najściślejszy związek.
Ustalenie prawa właściwego dla danej umowy nie oznacza jednak, że w jej zakresie oraz w zakresie ewentualnych sporów znajdują zastosowanie wszystkiego przepisy tegoż prawa. Ustalone zgodnie z zapisami rozporządzenia prawo właściwe będzie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia takich kwestii, jak:
– wykładnia umowy,
– wykonanie wynikających z niej zobowiązań,
– skutki całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązań, łącznie z określeniem wysokości szkody (w granicach uprawnień przyznanych sądowi przez prawo procesowe), w zakresie, w jakim rozstrzygają o tym przepisy prawa, różne sposoby wygaśnięcia zobowiązań oraz przedawnienia i utraty praw wynikającej z upływu terminów, a także skutków nieważności umowy.

Oczywiście opisane powyżej bardzo skrótowo rozporządzenie rozstrzyga kwestię sporów przy stosunkach wynikających z umowy, a co z roszczeniami wynikającymi z innych podstaw? To temat na osobny wpis 

Jeśli jesteście zainteresowani tematyką zapraszam do zapoznania się z artykułem który kiedyś opublikowałem w tym zakresie dostępnym pod adresem: https://kancelarierp.pl/…/trzeba-okreslic-odpowiednie-przep…

Foto Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.