Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki – jak to zrobić prawidłowo?

W praktyce często spotykamy się z sytuacją w której jedyny członek zarządu spółki chce zrezygnować z pełnionej funkcji. Jak to jednak często bywa, pod kątem prawnym nie jest to wcale proste – powinien bowiem złożyć i odebrać rezygnację, co jest kontrowersyjne. Problem ten przewijał się w praktyce i orzecznictwie od lat, wielokrotnie w tej tematyce wypowiadał się Sąd Najwyższy i inne sądy powszechne. Obecnie za ukształtowany można uznać pogląd, że przy zarządzie jednoosobowym w spółce, członek zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji prokurentowi, a w razie jego braku przesłać je na adres spółki. Jeśli jedyny członek zarządu jest też jedynym udziałowcem rezygnacja wymaga formy aktu notarialnego którą notariusz przesyła do Sądu Rejestrowego (uchwała SN z dnia 31 marca 2016 r. wydana w sprawie o sygnaturze III CZP 89/15).

Od 1 marca 2019 r. opisana powyżej kwestia stanie się zdecydowanie łatwiejsza, gdyż będzie uregulowana w przepisach kodeksu spółek handlowych. Wskutek wchodzącej w tym dniu w życie nowelizacji, do ksh zostanie dodany do art. 202 § 6 w brzmieniu „jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.” Zbliżony zapis będzie istniał w spółce akcyjnej gdzie art. 369 otrzyma brzmienie „jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Natomiast, jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.”

Tak więc rezygnacja w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi być poprzedzona zwołaniem Zgromadzenia Wspólników, co ma zapewniać płynne przejęcie funkcji przez nowy zarząd. Jeśli Zgromadzenie się nie odbędzie lub też nie powoła nowego zarządu, to rezygnacja i tak będzie skuteczna dzień po Zgromadzeniu. W spółce akcyjnej rezygnacja ma być składana Radzie Nadzorczej, a jeśli to niemożliwe konieczne jest zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Rezygnacja w takim wypadku również będzie skuteczna dzień po walnym zgromadzeniu.

Co istotne przepisy mają charakter dyspozytywny, w umowie lub statucie można je zmodyfikować.

Foto Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *