Czy wypłata odszkodowania może być zależna od dokonania naprawy pojazdu?

Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci którzy mają problem z ubezpieczycielem. Ten bowiem odmawia wypłaty odszkodowania, uzależniając to od dokonania naprawy pojazdu i przedstawienia odpowiednich dokumentów. Powstaje pytanie czy taka praktyka jest prawidłowa.
Należy zauważyć, iż wymagalność roszczenia o świadczenie należne od ubezpieczyciela w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego nie jest zależna od tego, czy naprawa została już dokonana. Bowiem celem odszkodowania jest wyrównanie uszczerbku majątkowego, który powstał w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę, do czasu gdy zobowiązany wypłaci poszkodowanemu sumę pieniężną odpowiadającą rozmiarowi szkody ustalonemu w sposób przewidziany przepisami prawa.
Nadto Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, iż na wysokość odszkodowania ubezpieczyciela nie ma wpływu dokonana przed likwidacją szkody przez ubezpieczyciela naprawa pojazdu i jej zakres.
Zatem w orzecznictwie przyjął się trafny pogląd wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01, OSPiKA 2002, nr 7-8, poz. 103), zgodnie, z którym obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać (por. także orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1988 r., ICR 151/88, z dnia 11 czerwca 2001r., V CKN 266/00, z dnia 16 stycznia 2002 r., IV CKN 635/00, z dnia 7 sierpnia 2003 r. IV CKN 387/01, ).
W związku z powyższym żądanie przez ubezpieczycieli faktur VAT za dokonaną naprawę jest pozbawione podstaw. Ubezpieczyciel nie może domagać się od Nas wykazania rzeczywiście poniesionych kosztów za naprawę pojazdu, jeżeli ta już została wykonana.
Roszczenie odszkodowawcze i odpowiadający im obowiązek naprawienia szkody powstają w chwili wyrządzenia szkody, a więc w chwili wypadku komunikacyjnego. Znaczenie ma zatem samo powstanie szkody, a nie jej naprawienie, a w związku z tym obowiązek naprawienia szkody nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić, dlatego też nie jest konieczne przedstawienie faktury za naprawę pojazdu, by uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za powstałą szkodę (Zob. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 07 sierpnia 2003 roku, IV CKN 387/01).
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż szkodą poniesioną przez poszkodowanego, jest sam fakt pogorszenia stanu należącego do niego pojazdu, a wysokość szkody uzależniona jest jedynie od ekonomicznie uzasadnionych kosztów jego naprawy bez względu na to, czy naprawa ta w ogóle nastąpiła lub ma nastąpić. Szkodą nie jest poniesiony przez poszkodowanego wydatek na naprawę pojazdu, lecz szacunkowa wysokość tych wydatków, przy czym żadne przepisy prawa nie nakładają na poszkodowanego obowiązku naprawienia uszkodzonego pojazdu.
W tym miejscu podkreślić należy, że nawet wykazanie za jaką kwotę poszkodowany naprawił pojazd, nie będzie zwalniać ubezpieczyciela od obowiązku zapłaty odszkodowania w kwocie niezbędnej do przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, albowiem naprawa pojazdu mogła mieć jedynie na celu przywrócenie możliwości korzystania z tego pojazdu, a niekoniecznie doprowadziła do przywrócenia stanu poprzedniego.
Reasumując powyższe skoro zatem wypłata odszkodowania nie może być zależna od dokonania naprawy pojazdu, to zakład ubezpieczeń nie może żądać od poszkodowanego rachunków dokumentujących przeprowadzoną naprawę i uzależniać od tego wypłaty odszkodowania.

foto by pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *